CÔNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ
Bồi thường GPMB Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 3.800.000.000.000 Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng cầu Vượt D1 và Lê Văn Việt 300.000.000.000 Ban Quản lý các dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
Silo nhà máy Emivest (Tiền Giang) 05/2017 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
Nhà máy URC Giai đoạn II (Quảng Ngãi) 05/2017 Công ty TNHH URC Việt Nam
Nhà hàng Stellar (TPHCM) 01/2017 Công ty TNHH Thú y Tân Tiến
Nhà máy QL Agro-resources Việt Nam (Tây Ninh) 12/2016 Công ty TNHH QL Agro-resources Việt Nam
Nhà máy Epic Designers Giai đoạn III (Bình Dương) 11/2016 Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam
Nhà máy Sagopha Giai đoạn III (Bình Dương) 10/2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn
Nhà máy Box-Pak Giai đoạn IV (Bình Dương) 10/2016 Công ty TNHH Box Pak Việt Nam
Trại tôm C.P. (Vũng Tàu) 06/2016 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
Nhà máy Leong Hup Feedmill Việt Nam (Hải Dương) 12/2015 Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam
Nhà máy Sagopha Giai đoạn II (Bình Dương) 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn
CÔNG TRÌNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHỦ ĐẦU TƯ
Nhà máy Glucose URC 12/2017 Công ty TNHH URC Việt Nam
Nhà máy Emimix Medicine 05/2017 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
Silo nhà máy Emivest Tiền Giang 05/2017 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
Nhà máy URC Quảng Ngãi (Giai đoạn 2) 05/2017 Công ty TNHH URC Việt Nam
Nhà hàng Stellar 01/2017 Công ty TNHH Thú y Tân Tiến
Nhà máy QL Agro-resources Việt Nam 12/2016 Công ty TNHH QL Agro-resources Việt Nam
Nhà máy Epic Designers (Giai đoạn 3) 11/2016 Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam
Nhà máy SAGOPHA (Giai đoạn 3) 10/2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn
Nhà máy Box Pak (Giai đoạn 4) 10/2016 Công ty TNHH Box Pak Việt Nam
Trại tôm Bà Rịa Vũng Tàu 06/2016 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
Nhà máy Leong Hup Feedmill Việt Nam 12/2015 Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam
Nhà máy SAGOPHA (Giai đoạn 2) 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn
CÔNG TRÌNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHỦ ĐẦU TƯ
Nhà máy Glucose URC 12/2017 Công ty TNHH URC Việt Nam
Nhà máy Emimix Medicine 05/2017 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
Silo nhà máy Emivest Tiền Giang 05/2017 Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
Nhà máy URC Quảng Ngãi (Giai đoạn 2) 05/2017 Công ty TNHH URC Việt Nam
Nhà hàng Stellar 01/2017 Công ty TNHH Thú y Tân Tiến
Nhà máy QL Agro-resources Việt Nam 12/2016 Công ty TNHH QL Agro-resources Việt Nam
Nhà máy Epic Designers (Giai đoạn 3) 11/2016 Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam
Nhà máy SAGOPHA (Giai đoạn 3) 10/2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn
Nhà máy Box Pak (Giai đoạn 4) 10/2016 Công ty TNHH Box Pak Việt Nam
Trại tôm Bà Rịa Vũng Tàu 06/2016 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
Nhà máy Leong Hup Feedmill Việt Nam 12/2015 Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam
Nhà máy SAGOPHA (Giai đoạn 2) 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sài Gòn